بخش رادیولوژی

مجهز به دو دسـتگاه و اتاق رادیوگرافی ، OPG ، سنجش تراکم استخــوان ، ماموگرافی و سونوگرافی پیشرفته می باشدو زیر نظر رادیولوژیستمتخصص که تمام رادیوگرافی های روتین و Transvagınal و Smallpart را انجام می دهد.