بخش فیزیوتراپی

در این بخش درمــان بیمار به صورت الکتروتراپی و مکانوتراپی می باشد. بخش اول درمان به وسیله دستگاه های الکتریکی درمانی جهت کاهش درد و بهبود التهاب مفاصل و... انجام شده تا بیمار آماده انجام تمرین های حرکتی درمانی با دستگاه های مکانوتراپی گردیده و به فعالیت های روزمره زندگی برگردد.