درمانگاه تهران

ساختمان فعلي درمانگاه شبانه روزي فولاد در زميني به مساحت 1000 متر و حدود دو هزار متر مربع زير بنا در سه طبقه ، پاركينگ و زير زمين خريداري و با تغيير كاربري و انجام تغييرات ساختماني تبديل به يك مركز تخصصي داراي بخش هاي مختلف دندانپزشكي ، راديولوژي ، سونوگرافي،  آزمايشگاه تشخيص طبي ،‌فيزيوتراپي ، داروخانه ،‌اورژانس و درمانگاه تخصصي در رشته هاي متخلف پزشكي گرديد ،‌ تا نيازهاي تشخيصي و درماني كاركنان شاغل ، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان را تأمين نمايد. قابل توجه اينكه طي سالهاي 1369 به بعد بخش هاي راديولوژي و سونوگرافي، ‌آندوسكوپي، فيزيوتراپي ،‌ با واگذاري به پيمانكار از امكانات تجهيزاتي پيشرفته تري برخوردار گرديد . ضمناً با ساخت و تجهيز بخش دندانپزشكي به مدرنترين امكانات درماني ، پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين بخش حاصل گرديد و با توجه به محدوديت امكانات موجود ضرورت داشت با بهترين مراكز تشخيصي و درماني در سطح تهران قرارداد همكاري منعقد گردد كه اين امر انجام و همكاري تا بحال ادامه يافته است و از اين جهت بيمه درماني موجود يكي از بهترين بيمه هاي درماني كشور محسوب مي گردد .