تاریخچه مجموعه شسبــــــد

تاريخچه : در سال 1352 شركت ملي فولاد ايران در اجراي ماده 7-5 آئين نامه استخدامي و در جهت رفاه شاغلين و بازنشستگان شركت اقدام به تأسيس مركز خدمات درماني فولاد نمود . آغاز فعاليت با اجاره ساختماني در خيابان فلسطين فعلي شروع و سپس مجموعه تشكيلات سازماني فوق به شركت ملي فولاد ايران منتقل گرديد .

در سال 1369 با افزايش فعاليت مركز خدمات درماني و محدوديت هاي موجود ، ساختمان فعلي درمانگاه شبانه روزي فولاد در زميني به مساحت 1000 متر و حدود دو هزار متر مربع زير بنا در سه طبقه ، پاركينگ و زير زمين خريداري و با تغيير كاربري و انجام تغييرات ساختماني تبديل به يك مركز تخصصي داراي بخش هاي مختلف دندانپزشكي ، راديولوژي ، سونوگرافي،  آزمايشگاه تشخيص طبي ،‌فيزيوتراپي ، داروخانه ،‌اورژانس و درمانگاه تخصصي در رشته هاي متخلف پزشكي گرديد ،‌ تا نيازهاي تشخيصي و درماني كاركنان شاغل ، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان را تأمين نمايد .

قابل توجه اينكه طي سالهاي 1369 به بعد بخش هاي راديولوژي و سونوگرافي، ‌آندوسكوپي، فيزيوتراپي ،‌ با واگذاري به پيمانكار از امكانات تجهيزاتي پيشرفته تري برخوردار گرديد . ضمناً با ساخت و تجهيز بخش دندانپزشكي به مدرنترين امكانات درماني ، پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين بخش حاصل گرديد .

با توجه به محدوديت امكانات موجود ضرورت داشت با بهترين مراكز تشخيصي و درماني در سطح تهران قرارداد همكاري منعقد گردد كه اين امر انجام و همكاري تا بحال ادامه يافته است و از اين جهت بيمه درماني موجود يكي از بهترين بيمه هاي درماني كشور محسوب مي گردد .

از اول شهريور ماه 1389 كليه فعاليت هاي " درمانگاه شبانه روزي فولاد " (خدمات درماني) از پوشش مستقيم "مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد " خارج و به عنوان يكي از فعاليتهاي شركت جديد  التأسيس "شسبد "كه واژه مخفف شده اي از " شركت سلامت ، بهداشت و درمان صنعت معدن نوين " مي باشد ، قرار مي گيرد .

مخاطبين اصلي شركت

در حال حاضر حدود 80000 نفر بازنشسته و 40000 نفر شاغل در بخش معدن و صنعت كه با احتساب اعضاء تحت تكفل آنان جمعيتي بالغ بر 600000 نفر را تشكيل مي دهند مخاطبين اصلي اين مركز درماني بوده كه لازم است براساس قانون به نيازهاي بهداشتي و درماني آنان رسيدگي شود .

با توجه به اينكه كاركنان و بازنشستگان معادن و صنايع معدني بنا به ماهيت شغلشان در سخت ترين شرايط فيزيكي و جغرافيائي محيط كار در حال اشتغال بوده و يا دروان اشتغال را سپري نموده و در مرحله بازنشستگي به سر مي برند و در طول مدت خدمت بالاترين سرمايه حيات خود يعني سلامت خويش را در معرض خطر قرارداده و مي دهند ،‌ انتظار دارند امروز با امكانات پيشرفته تشخيصي و درماني در جهت بازگردندان و حفظ سلامت آنان اقدام شود .

1389/2/20تأسیس شسبـــــــد

1389/10/1 راه اندازی سایت شسبــــــد

1389/11/22 افتتاح مرکز خدمات پرستاری شسبـــــــد