بیانیه ماموریت شسبد

  • ارتقاء سطح سلامت جسمی و روحی سالمندان به ویژه در حوزه صنعت و معدن.
  • گسترش فعالیت های بهداشتی ، درمانی به لحاظ کمیت ، کیفیت و پوشش جغرافیایی خدمات.
  • کوشــش در استفاده بهینه از توان مدیریت و منابع مالی در جهت تهیه و اجرای طرح های درمانی موثر و حضور نیروی انسانی متخصص به عنوان مشاوری امین و توانمند در کنار مخاطبین خود.
  • در نظر گرفتن سلایق و علایق مشتریان و دخالت دادن این امور در برنامه ریزی های اجرایی.