اعضاء هیئت مدیره

  • جناب آقای یونس خسروانی رئیس هیئت مدیره
  • جناب آقای محمدمهدی باباخانی نائب رئیس و مدیرعامل
  • جناب آقای علی جعفری عضو هیئت مدیره