پذیرش بیماران

 

بیماران گرامی :قبل از مراجعه به واحد پذیرش جهت تحویل اسناد درمانی به نکات زیر توجه فرمایید .

مدارک مورد نیاز هنگام تحویل اسناد درمانی جهت رسیدگی 

 1. هزینه های پاراکلینیکی : 
  برای ثبت آزمایشها، ،سی تی اسکن ،سونوگرافی ،ماموگرافی ،ام آرآی ،انواع آندوسکوپی ،اکو،همراه داشتن  کپی جواب و اصل دستور پزشک و اصل قبض پرداختی الزامی می باشد .
 2. دارو :
  تمامی نسخ دارو ها بدون خط خوردگی تاریخ ،بدون خط خوردگی داروخانه و در صورت اصلاح پشت نسخه تایید و مهر و امضاء شود.
 3. مدارک بیمارستانی : 
  شامل دستور بستری ثبت شده در برگه دفترچه ،اصل صورتحساب و خلاصه پرونده ،فاکتور و لیست تمامی وسایل مصرفی ،گزارش ویزیت و مشاوره پزشکان و آزمایشها و رادیوگرافی ها و مستندات الزامی می باشد .
 4. پروتز یا اورتز:
  همراه داشتن اصل فاکتور ممهور به مهر پزشک معالج ،دستور خرید و کپی شرح عمل الزامی می باشد .
 5. دندانپزشکی : 
  اصل گواهی پزشک بابت هزینه و تعیین خدمت انجام شده ،شماره دندان مربوطه ،گرافی های قبل و بعد از کار الزامی می باشد .
 6. اعمال لازیک با لیزیک :
  ارائه تعیین نمره کامپیوتری چشم ها و توپوگرافی 
 7. عینک :
  چنانچه واجد شرایط دریافت عینک و هزینه های آن هستید ارائه فاکتور خرید ،برگه تعیین نمره کامپیوتری و دستور متخصص چشم الزامی می باشد .