بخش آزمایشگاه

این بخش زیر نظر متخصص علوم آزمایشگاهی و عضو هیئت علمی دانشگاه و با همکاری پرسنل فنی کار آزموده متشکل از کارشناسان علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی و با بهره گیری از دستگاه تجزیه خون ، دستگاه اندازه گیری مقادیر بیوشیمیایی خون ، فیلم فتومتر ، آلایزاو... قادر به انجام بیشتر آزمون های عمومی و تخصصی می باشد.