بخش اورژانس

این بخش مجهز به تجهیزات پزشکی ،اتاق عمل سرپایی و چهار تخت بستری موقت بوده و خدمات ذیل را 24 ساعته ارائه می نماید:

  • الکتروکاردیوگرافی (نوارقلب)
  • بستری موقت (تحت نظر)
  • تزریقات
  • پانسمان
  • گچ گیری
  • احیای قلبی و ریوی